Posted in قسم البيث كازو

5 الألحان الكنسية (بيث كازو) لمَريَم يُولداث ألوهو

ܩܠܐ: ܕܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ…

Continue Reading...
Posted in قسم البيث كازو

4 الألحان الكنسية (بيث كازو) دمو رحيمين

ܩܠܐ: ܕܡܐ ܪܚܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ…

Continue Reading...
Posted in قسم البيث كازو

3 الألحان الكنسية (بيث كازو) موريه درَمشو

ܩܠܐ: ܕܡܪܗ ܕܪܡܫܐ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢ̈ܰܫܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ܆ ܘܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ܆ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ ܠܶܗ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܬܪܝܢܐ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݀܆…

Continue Reading...
Posted in قسم البيث كازو

2 الألحان الكنسية (بيث كازو) دهَبلو لعيتوخ

ܩܠܐ: ܕܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ݀܆ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀…

Continue Reading...
Posted in قسم البيث كازو

1 الألحان الكنسية (بيث كازو) زوديق نِهوي

ܩܠܐ: ܕܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܛܥܰܢܝ܆ ܠܗ̇ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ:…

Continue Reading...
Posted in قسم مكتبة الكتب السريانية

كتب طقسية

ܦܢܩܝ̈ܬܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܥܕ̈ܬܢܝܬܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ فناقيث كنيسة أنطاكية للسريان الارثوذكس بحسب الطقس السرياني الشرقي ܐܘܢܓܠܝܘܢ  ܩܕܝܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ…

Continue Reading...