Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

9 عيد ميلاد ربنا المجيد

عيد ميلاد ربنا المجيد ܥܐܕܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܠܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦ ܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܟܰܕ ܡܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

8 أحد قبلَ الميلاد

أحد قبلَ الميلاد ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܩܽܘܩܳܝܳܐ. ترتيلة بعد الإنجيل ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰـ̈ܝܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

7 أحد وَحيّ يوسف

أحد وَحيّ يوسف ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܒܩ̄: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ترتيلة بعد الإنجيل ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܒܓܰܘ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܰܦܠܺܝ̣ܓ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

6 أحد ميلاد يوحنا المعمذان

أحد ميلاد يوحنا المعمذان ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܘܽܚܰܢܳܢ ܡܰܥܶܡܕܳܢܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܩܽܘܩܳܝܳܐ. ترتيلة بعد الإنجيل ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ: ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܘܽܪܚܶܗ:…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

5 أحد زيارة السيدة العذراء مريم إلى إليصابات

أحد زيارة السيدة العذراء مريم إلى إليصابات ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܒܩ̄: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ. ترتيلة بعد الإنجيل ܠܛܘܽܪܳܐ ܕܺܝܗܘܽܕ: ܒܛܺܝܠܳܐܝܺܬ ܣܶܠܩܰܬ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

4 أحد بشارة السيدة العذراء مريم

 أحد بشارة السيدة العذراء مريم ܕܣܽܘܒܳܪܳܗ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܐܳܦ 25. ܕܳܐܕܳܪ. ܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ترتيلة قبل الإنجيل تقال…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

3 أحد بشارة زكريا

أحد بشارة زكريا ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܡܫܺܝـܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ ܠܥܺܕܬܳܟ. ترتيلة بعد الإنجيل ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܚܙܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܥܛܺܝܦ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

2 أحد تجديد الكنيسة

أحد تجديد الكنيسة ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ ܥܺܕܬܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄. ܩܽܘܩܳܝܳܐ. ترتيلة بعد الإنجيل ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ…

Continue Reading...
Posted in من أحد تقديس الكنيسة- أحد الموتى

1 أحد تقديس الكنيسة

أحد تقديس الكنيسة ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܒܩ̄: ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ترتيلة بعد الإنجيل ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܘܺܝ…

Continue Reading...
Posted in قسم الاعلانات

العيد الثالث لميلاد صفحة تراتيل سريانية

العيد الثالث لميلاد صفحة تراتيل سريانية  

Continue Reading...