Posted in الطقسيات والشروحات الليتورجية المختلفة

5 بيث كازو قولو قوقويو Qoqoyo ܩܘܩܝܐ

ܩܠܐ: ܕܩܘܩܝܐ ܩܕܡܝܐ ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܕܗܺܝ̣ ܪܰܒܳܐ ܗ̱̇ܝ ܣܰܓܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ….

Continue Reading...