5 بيث كازو قولو قوقويو Qoqoyo ܩܘܩܝܐ

ܩܠܐ: ܕܩܘܩܝܐ

ܩܕܡܝܐ

ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܕܗܺܝ̣ ܪܰܒܳܐ ܗ̱̇ܝ ܣܰܓܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ. ܠܗ̇ܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܓܺܝܓ̈ܠܐ ܡܰܠܳܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ܆ ܛܰܠܐ ܪܶܣܡܰܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܏ܗ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܕܟܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܪܽܘܡܺܝ. ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܣܢ̣ܰܝܬ ܠܥܰܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܡ̣ܥܰܬ ܩܳܠܶܗ. ܕܡܳܪܳܟ ܕܐܳܡ̇ܰܪ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܝܺܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ. ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܠܐ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܠܦܰܝܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܕܰܠܐܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ. ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܝܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܕܠܐ ܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܟܠܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܘܐܶܚܕܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܬܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܥܢܰܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܕܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܶܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ ܩܰܝܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܆ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ܆ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝܟ܀

Print Friendly, PDF & Email

Author: gabyissa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *