بيث كازو ܒܝܬ ܓܙܐ Beth gazo

ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

ܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

ܡܐ ܪܚܝܡܝܢ

ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܘܩܝܐ

ܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

ܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܡܪܝܐ ܡܪܢ

ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܒܟܠܡܕܡ ܐܬܒܩܝ̇ܬ

 

ܥܠ ܒܝܬܠܚܡ

ܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

ܠܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

ܣܗ̈ܕܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ

ܐܝܠܝܢ ܕܥܢ̣ܕܘ ܒܡܫܝܚܐ

ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܢ

ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ

 

ܐܠܦ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ

ܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ

ܕܢܚ ܒܪ ܡܠܟܐ

ܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

ܠܐ ܠܕܝܢܐ ܘܠܐ ܠܬܒܥܬܐ

ܐܝܟ ܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ

ܣܗܕ̈ܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

ܩܒܠܝܗܝ ܡܪܝ

ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

ܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

ܫܠܡܗ ܕܐܒܐ

ܥܠ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܐ

ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

ܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܝܢܢ

ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܗܝ

ܒܕܡܘܬ ܒܣ̈ܡܐ

ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

ܒܓܘ ܡܫܟܢܙܒܢܐ

ܒܗ̇ܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

ܥܡ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܟ

ܒܪܡܫܐ ܕܫܠܡܘ ܒܗ ܟܐܢ̈ܐ

ܐܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܡܛܠ ܡܢܐ

ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܟ

ܐܚܒ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܗܡ

ܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ

ܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

ܦܪܕܝܣܐ

ܛܟܣ̈ܐ ܕܦܪ̈ܕܐ

ܛܟܣ̈ܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܝܘܢܝ̈ܐ

ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

 

ܩ̈ܠܐ ܓܢܝ̈ܙܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܟܫܦ̈ܬܐ ܪ̈ܒܘܠܝܬܐ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܫܘܚܠܦ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܚܓܝ̈ܢܢ ܘܥܘܢܝܗܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܩܘܩܠܝ̈ܐ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email