ܡܰܢܽܘ ܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡܒܢܢܳܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܐ

ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
كبرئيل السرياني
مشاركات: 725
اتصال:

ܡܰܢܽܘ ܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡܒܢܢܳܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܐ

مشاركة#1 » 18 يوليو 2010 17:16

ܡܰܢܽܘ ܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡܒܢܢܳܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܐ

ܠܘ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܟܬܰܒ ܟܬܒܐ ܡܕܡ ، ܟܳܬܘܒܐ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ، ܘܠܰܘ ܟܠ ܡܰܢ ܕܣܰܪܶܛ ܣܶܪܛܳܐ ܡܕܡ ܥܠ ܛܰܪܦܳܐ ܐܰܘ ܟܪܛܝܣܐ ܡܣܰܪܛܳܢܐ ܡܶܬܩܰܪܶܐ

ܟܳܬܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܺܝܳܕܰܥ ܫܒܝܠܶܗ ، ܐܘܟܝܬ ܐܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܠܰܡ ܡܘܢ ܟܳܬܶܒ ܘܠܡܰܢ ܟܬܶܒ ، ܘܥܰܠ ܡܘܢ ܟܳܬܶܒ ، ܥܰܡ ܡܰܘܕܥܳܢܘܬ ܪܘܝܚܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܟܬܘܒ ܘܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ، ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܡܟܬܒܙܰܒܢܶܗ ܘܝܪܬܘܬܶܗ ، ܘܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܬܚܰܫܰܚ ܥܰܡ ܗܳܠܝܡ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ، ܘܕܝܰܬܝܪ ܝܨܺܝܦ ܡܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܠܟܼܬܘܒܐ ܗܰܘ ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܩܪܶܒ ܪܶܢܝܗ ܠܥܡܶܗ ܘܐܘܡܬܶܗ ، ܘܘܳܠܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܘܣ ܕܢܰܝܬܶܐ ܪ̈ܶܢܝܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ، ܘܦܬܓܼܳܡ̈ܶܐ ܫܰܦܝܪ̈ܶܐ ، ܘܦܘܠܚܢܐ ܬܰܩܢܐ ܘܡܰܟܫܪܳܢܐ ، ܕܢܳܩܶܫ ܒܡܰܫܡܰܥܬܳܐܕܙܰܒܢܳܐ ، ܘܶܐܕ̈ܢܰܝ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ، ܘܡܰܥܒܶܕ ܒܕܪ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܢܐ ، ܘܕܰܥܬܝܕ ، ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܐܰܝܟ ܒܒܓܼܐ ، ܡܓܰܘܪܰܪ ، ܘܬܳܢܶܐ ܠܡܶܕܡ ܕܫܳܡܰܥ ، ܟܰܕ ܗܘ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢ ܠܘܬܶܗ ܐܦܠܐ ܡܠܬܳܐ ܚܕܰܬܐ،

ܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ، ܗܰܘ ܕܟܳܬܒ ܒܩܰܢܝܶܗ ، ܘܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܐ ، ܘܒܰܫܚܝܠܘܬ ܕ̈ܶܡܥܰܘܗ̱ܝ ، ܟܳܬܶܒ ܪ̈ܓܼܫܰܘܗ̱ܝ ܘܙܰܘܥܰܘ̈ܗ̱ܝ ، ܫܰܪ̈ܝܪ̈ܐ ܠܘܬ ܥܰܡܶܗ ܘܐܘܡܬܶܗ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܰܬܝܩܰܬ ܫܶܪ̈ܫܐ ، ܝܰܩܝܪܰܬ ܕ̈ܡܰܝܳܐ ܒܡܰܟܬܰܒܙܒܢܳܐ ܕܥܠܡܳܐ ، ܕܝܠܳܢܳܐܝܬ ܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܡܨܥܳܝܐ ، ܐܰܘܟܝܬ ܕܰܪܓܘܫܬܳܐ ܕܰܡܕܝܢܳܝܘܬܳܐ ، ܘܰܡܟܢܶܫ ܠܝܕ̈ܥܳܬܐ ܘܫܰܪ̈ܒܶܐ ܘܛܶܒ̈ܶܐ ܘܬܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܢ ܡܕܝܢܳܝܘܬܳܗܿ ܘܝܪܘܬܘܬܶܗܿ ܪܘܝܚܬܐ ܘܢܰܗܝܪܬܐ ܐܳܦ ܨܰܡܘܚܬܰܢܝܬܐ ،
ܘܟܳܠܐ ܠܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܣܳܢ̈ܰܐܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܕܐܘܡܬܶܗ ܛܰܢܳܢܬܐ ܘܰܡܢܰܩܝܳܢܝܬܐ
ܟܳܬܘܒܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܡ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ، ܗܰܘ ܕܪܶܚܶܡ ܠܐܪܥܶܗ ، ܘܢܳܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܘܬܶܗ ، ܘܰܡܝܰܩܪ ܠܡܠܦܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ، ܘܰܠܐܢܳܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܦܥ̈ܠܝ ܥܺܕܬܗ ، ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ،
ܢܗܘܶܐ ܝܰܩܝܪ ܒܥܝ̈ܢܰܝ ܡܪܝܐ، ܘܐܶܢ ܬܟܼܬܘܒ ܐܳܘ ܣܘܪܝܝܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܒܪܝܬܐ ، ܡܕܶܡ ܥܝܕܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ، ܘܗܼܳܟܼܘܬ ܐܶܢܗܘ ܕܬܟܬܘܒ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܢܘܟܼܪ̈ܳܝܶܐ ، ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܬܟܬܘܒ ܠܐܘܡܬܳܟ ܘܡܬܳܟ ، ܘܰܡܣܰܪܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܡܟܬܒܙܰܒܢܳܟ ܘܝܪܬܘܬܟ ܘܡܕܪܘܬܟ ، ܗܢܐ ܡܰܐܪܶܙ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܪܚܘܡܐ ܘܰܡܣܰܝܥܳܐ ܕܥܡܟ ܐܳܦ ܕܶܝܢ ܕܥܕܬܳܟ ܘܠܶܫܳܢܳܟ، ܟܡܐ ܪܚܝܡ ܗܘ ܘܚܰܒܝܒ ܕܶܝܢ ܠܺܝ ، ܘܒܰܣܝܡ ܣܳܠܶܩ ܘܰܡܦܰܝܰܓܼ ܠܶܗ ܠܠܶܒܝ ، ܕܰܒܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܡܚܰܦܶܛ ܐ̱ܢܐ ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܓܒܪ̈ܰܝܢ ܘܥܠܰܝ̈ܡܰܝܢ ، ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܼܬܒܝܢ ܘܦܠܚܝܢ ܒܚܩܠܐ ܗܢܐ ܡܩܕܫܐ ،ܐܘܟܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܰܡܰܢ ܗܰܘ ܚܩܠܐ ܕܟܕ ܐܶܡܰܪ ܥܠܘܗ̱ܝ ܡܳܪܰܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܡܰܚܢܝܬܐ : ܚܰܨܳܕܳܐ ܣܰܓܝ ، ܘܦܳܥ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܺܝܢ ( ܠܘܩܐ 10 : 2 )

ܕܰܥ ܗܳܢܐ ܐܳܘ ܟܬܘܒܐ ܠܒܝܒܐ ، ܘܦܠܚܐ ܟܰܫܝܪܳܐ ، ܕܢܗܘܶܐ ܟܽܠܢ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܝܪ̈ܶܐ ، ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܡܝܣܐ ، ܡܢܩ̈ܝܳܢܶܐ ܘܫ̈ܦܝܥܰܝ ܐܝܕܳܐ
ܡܶܛܽܠ ܫܘܘܫܳܛܳܐ ܘܗܘܒܳܒܐ ܘܚܘܝܳܕܳܐ ܕܐܘܡܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ

ܩܰܡܫܠܝ ؛ ܣܘܪܝܰܐ ܝܐ ؛ ܙ ؛ ܒܰܝ

ܡܒܰܚܢܳܢܐ ܒܠܶܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܶܐ

العودة إلى “ܚܘܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد

cron