ܝܚܝܕܝܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܶܐ

ܣܝܡ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
كبرئيل السرياني
مشاركات: 725
اتصال:

ܝܚܝܕܝܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܶܐ

مشاركة#1 » 23 إبريل 2010 10:49

ܝܚܝܕܝܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ
ܣܝܡ ܡܠܦܢܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܶܐ

ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܡܕܶܡ ܥܝܕܳܝܐ ܘܰܟܝܢܳܝُܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܐ ، ܒܟܠܗܘܢ ܕܳܪܶܐ ܘܙܒܢ̈ܶܐ ܕܫܦܰܥܘ ، ܡܬܦܰܪܣܳܢܘܬ ܠܶܫܳܢܐ ܕܰܡܫܰܡܕܳܢܐ ، ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܠ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ، ܘܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܠܶܫܳܢܗ ܒܠܫܳܢ ܐܰܬܪ̈ܘܬܐ ܗܳܠܝܢ ، ܐܰܟܡܐ ܕܰܚܙܝܢܰܢ ܠܫܢܐ ܝܘܡܢܐ ܘܪܗ̱ܘܡܝܐ ܒܙ̈ܰܒܢܶܐܕܰܥܒܰܪܘ ، ܘܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܫܳܝܐ ܒܙܰܒܢܰܢ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ، ܐܶܠܐ ܕܡܬܦܪܶܣ ܠܶܫܢܐ ܕܥܰܡܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܘܥܠܝܒܐ ، ܗܢܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܬܶܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ، ܘܗܢܐ ܓܕܰܫ ، ܟܕ ܢܶܦܠܰܬܝ̈ ܡܡܠܟܼ̈ܬܐ ܐܪ̈ܡܳܝܳܬܐ ، ܒܣܘܪܝܐ ܘܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܠܐ ܦܳܫ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܰܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ، ܘܥܰܡ ܗܢܐ ܟܠܶܗ ܚܙܝܢܢ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܡܬܥܰܠܶܐ ܘܡܬܦܪܶܣ ܒܥܠܡܐ ܥܬܝܩܐ ܝܕܝܥܐ ܟܠܶܗ ، ܟܕ ܟܒܫܰܬ ܡܡܠܟܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܗܫܐ ܟܰܕ ܣܳܐܡ ܐ̱ܢܐ ܐܝܕܝ̱ ܥܠ ܩܢܝܐ ،

ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ : ܐܝܟܐ ܚܢܢ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܠܶܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ : ܘܠܐܝܟܐ ܡܛܐ ܗܢܐ ܠܫܢܐ ܡܩܕܫܐ ، ܘܚܢܢ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ؟

ܓܠ ܥܰܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘܐܶܦܪܶܣ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ، ܘܫܰܪܝ ܠܫܢܗ ܘܣܦܪܝܘܬܗ ܡܬܡܚܠܝܢ ، ܘܫܪܰܝܬ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܘܟܼܪܝܶܐ ܛܚܢܐ ܠܗܘܢ ، ܘܫܪܝ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܦܫܰܪ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ، ܘܩܪܶܒ ܠܡܶܒܠܰܥ ܘܡܣܬܚܦ ܒܝܢܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܢ̈ܒܓܼܐ ܕܗܠܝܢ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܘܐܰܬܠܝ̈ܛܶܐ ܕܙܒܢܐ
ܕܰܥܒܪ ، ܘܢܦܠ ܒܘܠܒܠܐ ܪܒܐ ܒܓܘܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܐܬܡܰܚ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܡܰܩܛܠܗ ܘܒܒܝܬܗ ، ܠܘ ܡܢ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ، ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܝܕܝܥܐ ܒܓܕ̈ܫܐ
ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ،
ܐܶܠܐ ܡܢ ܒܢ̈ܘܗ̱ܝ ، ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܓܼܫܝܢ ܒܡܫܐܠܢܘܬܐ ، ܘܠܐ ܡܝܩܪܝܢ ܠܫܢܗܘܢ ܘܗܘܐ ܒܕܪܓܼܐ ܫܝܛܐ ܕܠܐ ܡܬܚܣܡ ܥܠܘܗ̱ܝ، ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܢܛܐܗ̱ܘ ܪܒܐ ܝܘܡܢܐ ، ܠܐ ܒܡܥܪܒܐ ܒܠܚܘܕ ، ܐܶܠܐ ܒܒܝܬܗ ܬܘܒ ، ܐܝܟܐ ܕܝܥܳܐ ܘܐܬܪܰܒܝ ، ܐܘܟܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ، ܟܕ ܠܐ ܚܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܕܰܡܠܒܶܒ ܠܗ ؛ ܐܘ ܕܢܛܰܪ ܠܗ ، ܐܘ ܕܡܰܫܒܠ ܐ̱ܢܫ ܠܡܡܠܠܘ ܒܶܗ ، ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܒܚܘܫܒܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܰܥܒܪ،

ܚܳܙܶܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣ̈ܓܐܐ ، ܦܳܠܚܝܢ ܘܠܐܝܢ ، ܕܡܰܫܒܠܝܢ ܒܢܝܗ̈ܘܢ ܠܡܶܠܰܦ ܠܫ̈ܢܶܐ ܢܘܟܪ̈ܝܶܐ ܘܠܐ ܕܢܝܢ ܐܘ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܕܣ̈ܒܰܝܗܘܢ ܘܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܢܚܫܪ̈ܬܢܶܐ ، ܠܫܢܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ، ܠܐ ܠܡܕܡ ، ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܕܣܘܪܝܝܐ ، ܠܐ ܡܰܡܛܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܠܐ ܡܰܘܟܼܶܠ ܠܰܚܡܐ ، ܡܡܠܠܐ ܒܣܘܪܝܝܐ ܗܘܐ ܐܝܡ ܡܕܡ ܥܬܝܩܐ ، ܡܫܬܒܗܪܝܢܢ ܒܗ ܩܕ ܐ̱ܢ̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܒܠܚܘܕ
ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܒܝܫ ܡܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ، ܚܙܝܢܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܰܒ̈ܗܐ ܘܐܡ̈ܬܐ ،ܕܝܕܥܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܣܘܪܝܝܐ ، ܡܚܠܦܝܢ ܠܫܢܗܘܢ ܒܒ̈ܝܬܐ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܠܫܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܘܟܼܪܝܐ ، ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ، ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܠܐ ܩܝ̈ܡܢ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܥܩܝ̈ܡܐ ܘܬܥܝ̈ܫܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ؛ ،

ܐܶܠܐ ܝܘܡܢܐ ܗܐ ܚܶܙܶܐ ܐ̱ܢܐ ܚܰܕܚܕ̈ܢܶܐ ܡܢ ܥ̈ܠܝܡܐ ܘܥ̈ܠܝܡܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܒܐܬܪܐ ܘܰܒܓܠܘܬܐ ܓܰܘܢܐܝܬ ܫܰܪܝܘ ܝܳܠܦܝܢ ܘܡܰܠܦܝܢ ، ܘܰܡܣܰܒܪܝܢ ܒܗܢܐ ܠܫܢܐ ܡܩܕܫܐ ، ܘܟܡܐ ܚܕܝܬ ܘܐܬܦܰܨܚܶܬ ، ܟܕ ܚܙܝܬ ܬܰܪܡܝܬܐ ܗܕܐ ܥܠ ܟܡܒܝܘܬܪ ، ܐܘܟܝܬ ، ܐܘܪܚܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬ ܟܬܝܒܬܐ ܘܠܰܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܝܟܢܘܬ ܪܬܡ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܒܰܦܫܝܛܘܬܐ ܘܒܒܰܣܝܡܘܬܐ ، ܐܰܦܩܰܬ ܠܳܗܿ ܓܘܕܐ ܡܢ ܥ̈ܠܝܡܐ ܟܰܫܝܪ̈ܐ ، ܒܨܒܝܢܐ ܥܰܙܝܙܐ ، ܘܪܚܡܬܐ ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܡܬܰܚܡܬܐ ܘܰܒܥܶܠܬ ܒܚܝܪܘܬܝ̱ ܪܰܒܬܐ ܘܐܰܪܝܟܼܬܐ ܒܚܩܠܐ ܕܡܠܦܢܘܬ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܫܰܦܝܪܬܐ ܘܦܫܝܛܬܐ ، ܘܩܠܝܕܐ ܠܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܘܐܶܢܐ ܐܰܝܟ ܐܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܚܶܡ ܠܐܘܡܬܗ ܘܠܫܢܗ ܡܩܪܒ ܐ̱ܢܐ ܩܪܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܢ ܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ، ܕܨܒܝܥ ܒܕܡܐ ܘܪܚܡܬ ܣܘܪܝܝܘܬܐ ܘܐܘܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ، ܠܗܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܢ ، ܕܗܦܟܼܝܢ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܫܡܥܝܢ ܠܩܠ ܬܐܪ̈ܬܰܘܬܗܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܫܪ̈ܝܪܐ ܠܠܫܢܗܘܢ ܘܝܠܦܝܢ ܘܡܘܠܦܝܢ ܠܗ ، ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܗܝܝܘܬܢ ܒܟܼܠ ܕܘܟ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ، ܘܥܠ ܕܐܝܬܝܢ ܒܙܒܢܐ ܣܪܝܕܐ ، ܟܒܪ ܡܬܚܰܡ ܩܝܡܐ ܐܘ ܡܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܠܫܢܢ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܕܩܕܩܝܢ ܨܨܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܒܕܘܦܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܛܠ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܠܐܛ ܠܗܘܢ ، ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܫܒܩ ، ܘܠܐ ܥܳܛܶܐ ܠܚܛܝܬܗܘܢ ، ܐܦܠܐ ܬܐܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܰܝܬܐ ܠܐ ܡܚܣܝܐ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܝܐ ، ܕܛܰܝܒ ܠܰܢ ܥܰܠܝ̈ܡܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܘܡܬܰܢ ܘܠܫܢܢ ،
ܚܳܐܨ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ، ܘܐܡܪ ܐ̱ܢܐ : ܠܩܘܕܡܐ ܠܩܘܕܡܐ ܐܘ ܥ̈ܠܝܡܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܡܒܚܢܢܐ ܓܘܙܝܦ ܐܣܡܪ ܡܠܟܶܐ++++++++++++++++
للإطلاع على البرنامج


العودة إلى “ܚܘܕܪܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد

cron